Regulamin świadczenia usług online

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielami i Administratorami serwisu internetowego „www.zapachzmian.pl” są Zapach Zieleni Aneta Komaniecka Sosnowa 13 57-230 Kamieniec Ząbkowicki NIP 887-114-91-98 REGON 340322876 oraz Zapach Zieleni Joanna Komaniecka Sosnowa 13 57-230 Kamieniec Ząbkowicki NIP 887-170-32-75 REGON 020674059, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
  Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
  3. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Do zawarcia umowy o świadczenie usług psychologicznych przez internet dochodzi przez zamówienie usługi oraz dokonanie stosownej płatności.
 2. Umowa zostaje zawarta odpowiednio z:

– Zapach Zieleni Aneta Komaniecka NIP 887-114-91-98, jeśli jako prowadzący Grupę wsparcia/Warsztat, którą wybrał Klient, podany jest psycholog Aneta Komaniecka oraz, gdy Klient wybierze sesję indywidualną z tym psychologiem

bądź

– Zapach Zieleni Joanna Komaniecka NIP 887-170-32-75,  jeśli jako prowadzący Grupę wsparcia/Warsztat, którą wybrał Klient podany jest psycholog Joanna Komaniecka oraz, gdy Klient wybierze sesję indywidualną/terapię par z tym psychologiem.
6. Złożenie zamówienia usługi psychologicznej online przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. Z usług psychologicznych online oferowanych przez serwis www.zapachzmian.pl mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób, które tej zdolności nie posiadają, wymagana jest zgoda przynajmniej jednego opiekuna prawnego/rodzica. Zgoda winna być wyrażona ustnie i potwierdzona oświadczeniem podpisanym, zeskanowanym lub sfotografowanym i przesłanym mailem.

II. Pojęcia regulaminu

 1. Adres e-mail– adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu służący do kontaktu i wymiany informacji pomiędzy Klientem a Usługodawcą,
 2. Formularz– oznacza formularz informacyjny uzupełniany przez Klienta w trakcie dokonywania zakupu usługi.
 • Klient– oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu www.zapachzmian.pl;
 • Uczestnik– Klient biorący udział w Grupie wsparcia/Warsztacie.
 1. Kontrakt psychologiczny– oznacza umowę o świadczeniu usług psychologicznych drogą elektroniczną, zawartą między Klientem a Usługodawcą;
 2. Psycholog– oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.).
 3. Prowadzący – oznacza psychologa prowadzącego daną Grupę wsparcia/Warsztat
 4. Regulamin– oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług psychologicznych z dnia 22.04.2022 roku
 5. Serwis– oznacza stronę internetową zapachzmian.pl
 6. Usługa psychologiczna– oznacza usługi psychologiczne świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, podlegające zasadom polskiego Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa;
 7. Usługodawca– oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem polskim: Zapach Zieleni Aneta Komaniecka Sosnowa 13 57-230 Kamieniec Ząbkowicki NIP 887-114-91-98 oraz Zapach Zieleni Joanna Komaniecka Sosnowa 13 57-230 Kamieniec Ząbkowicki NIP 887-170-32-75, będący stroną umowy o świadczeniu usług psychologicznych.
  Porada psychologiczna przez internet (online) – oznacza pomoc psychologiczną świadczoną zdalnie, przy pomocy mediów elektronicznych, takich jak: internet, telefon.
  13. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

III. Rodzaje i zakres usług

 • Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter nieodpłatny i odpłatny.
 • W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim informacje dotyczące zakresu świadczonych usług i usług psychologicznych, form komunikacji, płatności i sposobu jego zapłaty oraz inne informacje umieszczone w serwisie. Do tych usług zalicza się promocyjne świadczenia, webinary, które włączane są do usług okazjonalnie.
 1. W ramach usług o charakterze odpłatnym Usługodawca świadczy następujące usługi psychologiczne online:
 2. a) Porady/konsultacje psychologiczne przez wideo rozmowę
  b) Porady/konsultacje psychologiczne przez telefon

c)Terapia par przez wideo rozmowę

 1. d) Grupy wsparcia/warsztaty psychologiczne prowadzone na platformie Zoom/Google Meet

których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownej płatności.

 • Wybór formy świadczenia usług psychologicznych należy do Klienta.
 1. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług psychologicznych potwierdza zapoznanie się z:

– warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji wskazanymi w sekcji  VI,

– ze wszystkimi postanowieniami regulaminu i polityką prywatności

 • Usługi psychologiczne świadczone są przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu psychologa na podstawie Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.) i na zasadach określonych we wskazanej ustawie.

IV. Sesja indywidualna

 1. Porada/Konsultacja/sesja terapeutyczna z psychologiem online odbywa się w ściśle określonych ramach czasowych:

– 50 minut- sesja indywidualna,

– 60 minut- terapia par,

– 30 minut- konsultacja dotycząca uczestniczenia w Grupie wsparcia/Warsztacie, o której mowa w kolejnym punkcie.

 1. Przed podjęciem decyzji o udziale w Grupie wsparcia/Warsztacie lub przed pierwszym spotkaniem grupy możesz skorzystać z półgodzinnej konsultacji z psychologiem zgodnie z cennikiem i zasadami dotyczącymi Sesji indywidualnych.
  3. Psycholog może odmówić udzielenia porady/konsultacji psychologicznej, jeżeli uzna, że porada/konsultacja na odległość nie jest odpowiednia lub wystarczająca do zgłaszanego problemu. Porady psychologiczne online mają charakter doraźnej pomocy. Dla osób w poważnym kryzysie czy będących w ostrej fazie choroby psychicznej zaleca się bezwzględnie konsultację psychologiczną lub psychiatryczną w trybie stacjonarnym.
  4. Usługobiorca może korzystać z porad/konsultacji psychologicznych online, świadczonych poprzez serwis internetowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa w sekcji VI niniejszego Regulaminu.
 2. Aby zamówić sesję indywidualną online należy w zakładce Sesje indywidualne serwisu www.zapachzmian.pl :

– wybrać psychologa,

– wybrać formę pomocy (porada/konsultacja psychologiczna, terapia par, konsultacja przed udziałem w grupie wsparcia/warsztacie),

– następnie wybrać dogodny, dostępny termin spotkania,

– dokonać zakupu za pośrednictwem przycisku „dodaj do koszyka” i wykonać kolejne kroki wskazywane przez system tj.- uzupełnić formularz kontaktowy, – wybrać formę sesji, – potwierdzić wymagane zgody, – potwierdzić zakup – dokonać płatności,

– dokonać zgłoszenia za pośrednictwem maila zapachzmian@gmail.com  chęci udziału w warsztacie i dokonać płatności na wskazane w mailu zwrotnym dane: przelewem na wskazane konto lub za pośrednictwem blik na wskazany numer telefonu oraz przesłać zwrotnie wymagane dane i zgody.

 1. Dokonując zakupu określonej formy świadczenia usług psychologicznych Klient podaje adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko oraz w przypadku prośby o wystawienie faktury – pełnego adresu zamieszkania oraz NIP w przypadku faktury na Firmę. Administratorem danych są Zapach Zieleni Aneta Komaniecka Sosnowa 13 57-230 Kamieniec Ząbkowicki NIP 887-114-91-98 oraz Zapach Zieleni Joanna Komaniecka Sosnowa 13 57-230 Kamieniec Ząbkowicki NIP 887-170-32-75, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
 2. Po dokonaniu płatności otrzymasz maila z potwierdzeniem terminu sesji indywidualnej oraz niezbędnymi informacjami dotyczącymi sesji on-line.
 3. Umowa w ramach którego świadczone będą usługi o charakterze psychologicznym, jak również psychoterapeutycznym zostaje zawarty z chwilą podjęcia przez Klienta czynności powodującej wybór usługi oferowanej przez Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz.
 4. Zawarcie umowy, w ramach którego będą świadczone usługi psychologiczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na świadczenie tych usług.

V. Grupy wsparcia/warsztaty

 1. Spotkania Grup prowadzone są online na platformie Zoom/Google Meet. Przed pierwszym spotkaniem należy zainstalować aplikację na komputerze/smartfonie. Od Organizatora otrzymasz instrukcję instalacji (instalacja ta jest bezpłatna) oraz link do spotkania.
 2. Prowadzone Grupy wsparcia/warsztaty mają formę grup zamkniętych, do których możliwość dołączenia po rozpoczęciu danej grupy może nastąpić najpóźniej podczas 2 spotkania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Psychologa prowadzącego daną Grupę, przed jej pierwszym spotkaniem. Klientowi przysługuje wówczas prawo rezygnacji z udziału w Grupie i zwrot zapłaconej należności.
 4. W przypadku zdarzeń losowych, bądź dni wolnych ustawowo od pracy, w których wypada spotkanie grupy, zajęcia odbędą się w następnym tygodniu w zaplanowanym dla danej Grupy – dniu tygodnia i godzinie, a cały cykl przesunie się o kolejny tydzień lub zostaną przeniesione na inny termin.
 5. Aby wziąć udział w Grupie wsparcia/Warsztacie należy dokonać wyboru warsztatu – tematu oraz sesji – przedpołudniowej bądź popołudniowo-wieczornej (jeśli w tej tematyce istnieją dwa terminy), a następnie:

– dokonać zakupu za pośrednictwem przycisku „dodaj do koszyka” i wykonać kolejne kroki wskazywane przez system tj. – uzupełnić formularz kontaktowy, – potwierdzić wymagane zgody, – potwierdzić zakup – dokonać płatności.

bądź

– dokonać zgłoszenia za pośrednictwem maila zapachzmian@gmail.com  chęci udziału w warsztacie i dokonać płatności na wskazane w mailu zwrotnym dane: przelewem na wskazane konto lub za pośrednictwem blik  na wskazany numer telefonu oraz przesłać zwrotnie wymagane dane i zgody.

 1. Dokonując zakupu określonej formy świadczenia usług psychologicznych Klient podaje adresu e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko oraz w przypadku prośby o wystawienie faktury – pełnego adresu zamieszkania.
 2. Po dokonaniu płatności otrzymasz maila z potwierdzeniem rezerwacji miejsca w Grupie wsparcia/Warsztatach oraz niezbędne informacje.
 3. Spotkania grupy prowadzone są przez psychologa, który pełnią rolę moderatora, edukatora i specjalisty wspomagając uczestników spotkania.
 4. Ważne jest punktualne rozpoczynanie i zakończenie spotkania. Jeśli masz sytuację awaryjną i nie możesz punktualnie dołączyć do spotkania, bądź musisz je wcześniej opuścić, poinformuj o tym prowadzącego Psychologa, w sposób nie przeszkadzający innym – wiadomość sms, e-mail.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania danej Grupy wsparcia/Warsztatów jeśli udziału nie zadeklaruje minimalna liczba uczestników – tj. 4 osoby. Maksymalnie Grupa może liczyć 12 uczestników.
 6. W grupie obowiązuje zarówno Uczestników, jak i Prowadzącego:

–  zasada dyskrecji- wszystko, co jest omawiane w Grupie pozostaje w niej i nie jest przekazywane na zewnątrz. Zabronione jest również nagrywanie audio i video.

zasada kultury osobistej i wzajemnego szacunku

Wzajemne zaufanie, szacunek i postawa nieoceniająca są warunkami dobrej współpracy. Aby móc otwarcie i szczerze mówić o własnej sytuacji, członkowie grupy muszą mieć pewność, że ich słowa będą traktowane poufnie i z szacunkiem.

 1. Każda Grupa wsparcia/Warsztat ma swój temat przewodni, na podstawie którego Klient zdecydował o wzięciu udziału w spotkaniach Grupy. Spotkania będą przebiegać w oparciu o plan przygotowany przez Prowadzącego, w którym znajdują się zarówno elementy niezbędne dla danej problematyki, jak i czas oraz możliwość elastycznego przesuwania programu na tematy najbardziej odpowiednie dla danej Grupy. Stąd Uczestnicy Grupy będą mieli możliwość wprowadzania tematów i spraw osobistych. W przypadku pojawienia się spraw spornych w kwestii tematycznej spotkania, ostateczną decyzję podejmuje Prowadzący zajęcia.
 2. Każdy Uczestnik grupy jest w niej, aby przede wszystkim uczynić coś dla siebie. Każdy Uczestnik spotkań sam też podejmuje decyzje, na ile aktywnie uczestniczy w spotkaniach. Każdy członek grupy ma również możliwość aktywnie i odpowiedzialnie przyczyniać się do przebiegu pracy grupy i do kształtowania rozwijanej przez Grupę tematyki. Powinien również zakomunikować innym, bądź Prowadzącemu, jeżeli jego zdaniem w toku pracy Grupy pojawiły się nieprawidłowości, wówczas można będzie wspólnie zastanowić się nad ewentualnymi zmianami.
 3. Każdy Uczestnik mówi tylko o sobie- o swoich przeżyciach, myślach, odczuciach, nadziejach i oczekiwaniach, nie ocenia innych Uczestników. Grupa natomiast może wspólnie szukać najlepszych rozwiązań zgłaszanych przez jej członków problemów.
 4. Udział w Grupie wsparcia/Warsztatach nie jest wystarczający w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Nie zastępuje on też procedur leczniczych proponowanych przez lekarzy specjalistów w tym psychoterapii.
 5. Po zakończeniu cyklu spotkań Grupy wsparcia/Warsztatów, uczestnicy zostaną proszeni o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej.

VI. Warunki techniczne do realizacji usług

 1. Na potrzeby świadczenia usługi drogą internetową przez serwis zapachzmian.pl wymagane jest posiadanie przez Usługobiorcę odpowiedniego systemu teleinformatycznego (w zależności od wybranej formy komunikacji) spełniającego poniższe minimalne wymagania techniczne
 2. Klient musi posiadać przynajmniej komputer z dwurdzeniowym procesorem o częstotliwości 2 GHz lub szybszy, kamerę internetową, słuchawki (?), mikrofon
 3. Klient musi zapewnić połączenie szerokopasmowe z Internetem o przepustowości co najmniej:

– 512kb/s – 1Mb/S (download/upload)  w przypadku sesji indywidualnych

– 1Mb/s (upload) i 2Mb/s (download) w przypadku udziału w Grupach wsparcia/Warsztatach

 1. W przypadku kontaktu wideo Klient musi (jedno z poniższych):

–  posiadać zarejestrowane konto Skype pod adresem: http://www.skype.com/pl/ niezbędne do prowadzenia konsultacji video

lub

– kliknąć na wysłany przez specjalistę link otwierający komunikację z Google Meet – w przypadku internetowych sesji indywidualnych i terapii par

lub

– posiadać na aparacie telefonicznym aplikację WhatsApp bądź Messenger

lub

– zainstalować na swoim komputerze program Zoom/Google Meet i skorzystać z linka przesłanego przez Organizatora – w przypadku udziału w Grupach wsparcia/Warsztatach

 1. W przypadku porady/konsultacji telefonicznej Klient musi być w wystarczającym zasięgu sieci telefonicznej lub w przypadku korzystania z aplikacji WhatsApp bądź Massenger połączenie z internetem umożliwiające swobodne prowadzenie rozmowy.
 2. W celu realizacji zamówienia usługi psychologicznej online/Grupy wsparcia niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę konta elektronicznego (adresu e-mail).
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług.

VII. Patności

1. Porady psychologiczne przez internet (online) świadczone poprzez serwis www.zapachzmian.pl, mają charakter odpłatny, zgodnie z cenami określonymi przy poszczególnych Grupach wsparcia/Warsztatach oraz aktualnymi cenami sesji indywidualnych/terapii par/konsultacji dostępnymi na stronie serwisu w zakładce Sesje indywidualne.
2. Usługodawca oferuje możliwość opłacenia usługi za pośrednictwem:

–  operatora PayPal- w przypadku usługi świadczonej przez Zapach Zieleni Joanna Komaniecka, bądź PayU w przypadku usługi świadczonej przez Zapach Zieleni Aneta Komaniecka.

–  poprzez tradycyjny przelew na rachunek bankowy

– blikiem na numer telefonu.

 1. W przypadku płatności PayPal lub PayU Usługobiorca zostanie przekierowany do systemu płatności po naciśnięciu „Dodaj do koszyka” i wykonaniu kolejnych kroków wskazanych w procedurze zakupu Grupy wsparcia/Warsztatu. Wybór PayPal bądź PayU zostaje dokonany automatycznie przez serwis www.zapachzmian.pl w zależności od Prowadzącego Grupę: Aneta Komaniecka -PayU, Joanna Komaniecka- PayPal.
 2. W przypadku wyboru zapłaty za usługę w innej dopuszczanej przez Organizatora formie, dane niezbędne do dokonania płatności zostaną przekazane przez Organizatora, po uzgodnieniu wybranej Grupy wsparcia/warsztatu, bądź ustaleniu terminu sesji/wykonania usługi psychologicznej.

5.Walutą rozliczeniową jest złoty polski – PLN.

 1. 6. Usługobiorca z chwilą zamówienia usługi psychologicznej, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty.
  7. Usługę psychologiczną uznaje się za opłaconą w momencie uznania na rachunku bankowym Organizatora.
  W przypadku nie możności odbycia porady/konsultacji psychologicznej leżącej po stronie Usługobiorcy, nie przysługuje mu zwrot pieniędzy za zamówioną usługę psychologiczną poza sytuacjami zawartymi w sekcji XI niniejszego regulaminu.
  9. W przypadku nie możności odbycia konsultacji psychologicznej leżącej po stronie Usługodawcy, Klientowi zostanie zaproponowany inny termin świadczenia usługi lub zwrot pieniędzy za niewykonaną usługę psychologiczną.
 2. Cena za Grupę wsparcia/Warsztaty jest ryczałtowa za wszystkie spotkania Grupy. W przypadku nie możności uczestniczenia przez Usługobiorcę w spotkaniu Grupy wsparcia/Warsztatu lub rezygnacji z udziału w Grupie wsparcia/Warsztacie, nie przysługuje mu zwrot żadnej części dokonanej opłaty.
 3. Usługodawca wystawi na żądanie Usługobiorcy fakturę, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania, oraz przekazaniu danych niezbędnych do jej wystawienia w formularzu kontaktowym (faktura na firmę z NIP) lub również na adres e-mail: zapachzmian@gmail.pl w przypadku faktury na osobę fizyczną. Faktura zostanie wysłana do 7 dni od zrealizowania płatności.

VIII. Prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje uzyskane od Usługobiorcy w zakresie świadczenia usługi psychologicznej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
3. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania serwisu z uwagi na konserwację serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych.
4. Usługodawca w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług psychologicznych w przypadku braku dokonania przez Usługobiorcę zapłaty za usługę.
5. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
6. Usługobiorca przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
7. Usługobiorca zobowiązuje się do niepublikowania w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów porad psychologicznych świadczonych przez Usługodawcę. Z uwagi na wartość intelektualną porady każda forma upubliczniania wymaga uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania kontraktu psychologicznego przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres mailowy: zapachzmian@gmail.com
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację kontraktu psychologicznego i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem kontraktu psychologicznego przez Usługodawcę.
 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie kontraktu psychologicznego przez Usługodawcę.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania kontraktu psychologicznego Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

X. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający usługę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w celu świadczenia usługi porady psychologiczne przez internet przez Zapach Zieleni Aneta Komaniecka i Zapach Zieleni Joanna Komaniecka.
2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, gromadzone dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

XI. Odstąpienie od umowy

1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż:

– 24 godziny przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi Sesji indywidualnej

– 14 dni w przypadku  sesji cyklicznych ustalanych indywidualnie,

– 7 dni przed pierwszym spotkaniem Grupy wsparcia. W przypadku rezerwacji stałego terminu sesji indywywidualnych nie dotyczy to realizacji rezerwacji
3. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż wskazany w pkt 2  Usługobiorcy nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychologiczną.

XII. Postanowienia końcowe

 • Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w serwisie zapachzmian.pl i stanowi integralną cześć kontraktu psychologicznego zawieranego z Klientem.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Usługobiorców Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji w serwisie zapachzmian.pl
 3. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klient jest z za granicy, prawem kontraktu psychologicznego jest prawo Polskie a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Polskie. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy: – ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)